Ministerstvo dopravy změnilo pravidla ve vydávání paměťových karet řidičů

Od 1. prosince 2012 se Ministerstvo dopravy rozhodlo změnit stávající praxi v oblasti archivace paměťových čipových karet pro řidiče autobusů a vozidla nad 3,5 t (dále PKŘ), na nichž se zaznamenává doba řízení včetně přestávek. Držitelé si po obdržení nové karty budou moci staré karty dočasně ponechat s tím, že je nejpozději do 60 dnů po uplynutí doby platnosti úřadu odevzdají ke skartaci.Zásada, že řidič smí držet pouze jedinou platnou PKŘ touto změnou nebude narušena, neboť karta s uplynulou platností je palubní jednotkou odmítána jako nefunkční a dále může sloužit pouze jako výkazní médium.

Ministerstvo dopravy k tomuto kroku přistoupilo z důvodu množících se případů, kdy orgány silničních kontrol, především v jiných členských státech Evropské unie, požadují dokládání činností řidiče v 28 dnech předcházejících dni kontroly výlučně předložením paměťové karty řidiče, čímž dochází ke konfliktu se stávající právní úpravou vydávání karet v České republice, a řidičům za tento stav může být uložena pokuta .

Problémy se týkaly případů obnovy PKŘ, kdy se stará karta při vydání karty obnovené řidičům ve stávající praxi odebírala a na vydávajícím úřadě skartovala. Vzhledem k tomu, že současná platnost obou PKŘ, tedy prošlé či procházející a nové PKŘ je vyloučena, neboť nová karta se stává funkční teprve dnem následujícím po datu konce platnosti karty staré, přistoupilo Ministerstvo dopravy jako národní autorita k úpravě, že při obnově PKŘ vydávající orgán starou kartu držitelům dočasně ponechá. Zároveň úředníci obcí s rozšířenou působností držitelům doporučí, aby PKŘ po uplynutí 28denní lhůty, nejdéle však do 60 dnů po uplynutí její platnosti úřadu vrátili, a umožnili tak její skartaci.

Uvedené opatření ministerstvo doporučilo obecním úřadům obcí s rozšířenou působností aplikovat počínaje dnem 1. prosince 2012 jako trvalou změnu, která bude následně zapracována do metodického předpisu a vydána jako další verze k současně platné metodice ze 14. prosince 2011. Zásada, že řidič smí držet pouze jedinou platnou PKŘ touto změnou nebude narušena, neboť karta s uplynutou platností je palubní jednotkou jako nefunkční odmítána a v souběhu s kontrolní kartou lustrujícího orgánu ji lze použít výlučně jako výkazní médium.

Tomuto odklonu od dosavadní praxe v ČR se ministerstvo dlouhý čas bránilo, neboť na území ČR dosud některé kontrolní orgány nemají on-line přístup do systému a skutečnost, zejména je-li karta obměněna před uplynutím platnosti karty staré, při silniční kontrole nemusí být odhalena, což řidiči mohli zneužívat. Naopak při kontrole v zahraničí kontroloři přístup do systému bez výjimky mají a za porušení pravidel pokutu v řádu tisíců eur uložit mohou a často tak činí, neboť vydáním nové karty je stará  v systému automaticky zneplatněna a nová bezprostředně poté nabývá platnosti.

2 komentáře u “Ministerstvo dopravy změnilo pravidla ve vydávání paměťových karet řidičů

    • delivio says:

      Digitální karty do tachografu musí řidiči odevzdávat na příslušném úřadě po uplynutí platnosti 😀
      Ale záměr tvého komentáře byl jiný že ? 😀

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *